Home » Past Questions » Yoruba » ÈDÈ Àkôtö tí ó tõnà ni

ÈDÈ Àkôtö tí ó tõnà ni


Question

ÈDÈ
Àkôtö tí ó tõnà ni

Options

A) çni a bíi re kìí rìn ’ru

B) çni a bí ire kìí rìn ru

C) çni a bíire kì í rinru

D) çni a bíire kì í rìnru

The correct answer is D.

Explanation:

Àwôn yòókù tako ìlànà àkôtö òde-òní.

More Past Questions:


Dicussion (1)