Home » Past Questions » Igbo » AGỤMAGỤ N' abụ ‘Ihe Ụwa' n' Echiche, odeabụ na-ekwu na

AGỤMAGỤ N' abụ ‘Ihe Ụwa' n' Echiche, odeabụ na-ekwu na


Question

AGỤMAGỤ
N’ abụ ‘Ihe Ụwa’ n’ Echiche, odeabụ na-ekwu na

Options

A) ụwa adịghị ka e chere

B) ụwa bụ mkpori

C) mmadụ ncha ahaghị otu

D) mmadụ tosịrị inyere ibe ya aka

The correct answer is A.


More Past Questions:


Discussion