Home » Past Questions » Igbo » ỤTỌASỤSỤ He is excited about his promotion. Ntụghari ahịrịokwu a b...

ỤTỌASỤSỤ He is excited about his promotion. Ntụghari ahịrịokwu a b...


Question

ỤTỌASỤSỤ
He is excited about his promotion. Ntụghari ahịrịokwu a bụ

Options

A) Mbuli n’ọkwa ya na-atụ ya n’anya

B) Mbuli n’ ọkwa ya na-atọ gbu ya atọgbu

C) Mbuli n’okwa ya dị ya mma

D) Mbuli n’okwa ya dị ya ka na nrọ

The correct answer is B.


More Past Questions:


Discussion